Om os

"'Made in Holstebro' vil kun blive virkelighed hvis klubkulturen er insisterende på det langsigtede talentarbejde, og det vil til alle tider blive udfordret af dem, der fokuserer på at høste den kortsigtede gevinst."

Benny Machon, træner og coach, Atletikklubben Holstebro

Formål

Holstebro Kommune blev i 2008 udnævnt som elitekommune under Team Danmark. De primære formål med elitekommuneaftalen var dengang og er stadig i dag:

 • at understøtte, koordinere og fremme samt føre tilsyn med elite- og talentudviklingen i idrætsklubberne i Holstebro Kommune.
 • at fungere som bindeled til Team Danmark og specialforbund under DIF for eliteidrætsklubber, uddannelsesinstitutioner og erhvervsvirksomheder i Holstebro.
 • at udvikle og tilbyde fleksible uddannelsestilbud til talenter fra 7. klasse og op til afslutningen af en videregående uddannelse.
 • at sikre, at talenterne har et uddannelsesforløb, som gør det muligt at forene elitetræning og uddannelse.
Værdigrundlag

Værdigrundlag

Holstebro Kommunes arbejde med talentudvikling hviler på Team Danmarks værdisæt "Talenthuset". 

Værdierne som vi arbejder med er: 

 • Helhed
 • Udvikling
 • Samarbejde
 • Engagement
 • Trivsel

Administration

Henrik Schou Zacho

Biblioteks- og fritidschef
Tlf. 29 90 55 50
henrik.schou.zacho@holstebro.dk

Claus Kjærgaard Thygesen

Elite- og talentkonsulent
Tlf. 29 90 11 93
claus.kjaergaard@holstebro.dk
Ansvarsområder: Svømning, bueskydning, golf, kajak, karate, fodbold, atletik samt øvrige idrætter.

Gitte Sejer Skoubo

Elite- og talentkonsulent
Tlf. 20 13 06 93
gitte.sejer.skoubo@holstebro.dk
Ansvarsområder: Håndbold, roning, markedsføring, økonomi

 

 

 

§ 1 Navn

Den selvejende institutions navn er HOLSTEBRO ELITESPORT OG SPORTSAKADEMI – herefter benævnt HESA.

§ 2 Hjemsted

Den selvejende institution HESA, har hjemsted i Holstebro Kommune. HESA viderefører de aktiviteter, der hidtil er løst af Holstebro Elitesport, som er
stiftet den 01.01.2008.

§ 3 Formål

HESA har til formål at fremme eliteidrættens vilkår i Holstebro Kommune. Eliteidrætten skal løftes til et nationalt niveau gennem langsigtede og målrettede tiltag. Sigtet er at opnå bedre resultater blandt kommunens eliteidrætsudøvere.

Det er endvidere formålet at skabe større opmærksomhed omkring Holstebros eliteidrætsfolk og om Holstebro Kommune.

HESA skal understøtte, koordinere og fremme elite- og talentudviklingen i idrætsklubberne. HESA udvikler trænings- og talentudviklingsmiljøer samt udvikler attraktive vilkår for idrætstalenterne, herunder eventuelt at sikre muligheden for et boligtilbud.

HESA fokuserer på talentudviklingen i så mange relevante sportsgrene som muligt, med henblik på at udvikle og skabe et eliteidrætskraftcenter i Holstebro Kommune.

HESA skal arbejde for at realisere målene i indgåede aftaler mellem Holstebro Kommune og Team Danmark.

Den selvejende institution HESA er almennyttig og ikke kommerciel. Ethvert kapitaloverskud, der er oparbejdet i forbindelse med institutionens virke, skal alene anvendes til at fremme ovenstående formål og uddeling af eventuel overskud foretages af bestyrelsen

§ 3.1 Vision

Visionen er at skabe et stærkt HESA gennem:

En sammenhængende elitesportsindsats på tværs af sportsgrene

Udvikling af talenterne i tæt samarbejde med forældre og uddannelsesmiljøer i Holstebro Kommune

Understøttelse af gode og velfungerende fødekæder

Et samarbejde med klubber/foreninger (lokal forankring) og med Team Danmark (national forankring)

En målrettet indsats for at sikre en afsætning af talenterne til elitemiljøerne

En sammenhængskraft med øvrige talentudviklingsmiljøer i Holstebro Kommune (talent på tværs)

§ 4 Bestyrelse

HESA ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. Bestyrelsen skal samlet set have relevante kompetencer inden for blandt andet ledelse, jura, økonomi og eliteidræt.

§ 4.1 Sammensætning og udpegning

Bestyrelsen for HESA består af:

3 medlemmer med relevante strategiske kompetencer, jf. vedtægtens § 4, udpeges af Byrådet for 4 år, herunder en formand. Der dedikeres en plads til et medlem af Kultur- og Fritidsudvalget

2 medlemmer fra idrætsområdet i Holstebro Kommune, hvoraf mindst 1 medlem skal repræsentere de Team Danmark-prioriterede idrætsgrene og udpeges af de prioriterede idrætsklubber for 2 år pr. 1. januar i ulige år.

1 medlem fra folkeskolen og ungdomsuddannelserne i fællesskab udpeges af folkeskolen og ungdomsuddannelserne i fællesskab for 2 år pr. 1. januar i ulige år.

1 medlem fra talentudviklingsmiljø på kunst- og kulturområdet i Holstebro Kommune udpeges af Dansk Talent Akademi for 2 år pr. 1. januar i ulige år.

1 medlem fra aftagermiljøerne udpeges af Team Danmark for 2 år pr. 1. januar i ulige år. Så vidt muligt skal Team Danmark stille med deres konsulent til alle bestyrelsesmøder.

afdelingschefen i Holstebro Kommune, som varetager området for sport. Dette medlem er på forhånd udpeget som sekretær i bestyrelsen.

Bestyrelsen udpeges første gang i juli måned 2016. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af eliteidrætsklubberne og uddannelserne udpeges i lige år, mens bestyrelsesmedlemmer udpeget af Dansk Talent Akademi og Team Danmark udpeges i ulige år. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand.
Genvalg kan finde sted.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen midt i en bestyrelsesperiode, udpeger den organisation/myndighed, som har valgt det udtrædende bestyrelsesmedlem et nyt bestyrelsesmedlem til erstatning for det udtrædende medlem for den resterende
funktionsperiode.

Holstebro Kommune skal straks orienteres skriftligt om valg af de nye medlemmer til bestyrelsen med angivelse af valgtes navn, adresse og personnummer, samt faglige profil.

§ 4.2 Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.

Bestyrelsen, der har den overordnede ledelse af HESA, fastsætter selv – under iagttagelse af § 5 - ved en forretningsorden de nærmere bestemmelser for udførelsen af sit hverv. Heri skal det fremgå tydeligt, hvordan bestyrelsen fordeler arbejdsopgaverne i mellem sig.


§ 4.3 Bestyrelsens møder

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt eller når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske skriftligt, og med mindst 8 dages varsel. I akutte situationer kan varslet dog forkortes.

Afdelingschefen i Holstebro Kommune varetager rollen som sekretær i bestyrelsesmøderne og er sammen med bestyrelsens formand ansvarlig for udarbejdelse samt udsendelse af dagsorden til bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Der træffes afgørelser med simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der tages referat fra bestyrelsesmøderne. Referatet sendes til godkendelse hos mødedeltagerne. Er indsigelse mod referatet ikke fremsat senest 8 dage efter, at det er modtaget, betragtes det som godkendt.

§ 5 Daglig ledelse

Daglig ledelse varetages af det bestyrelsesmedlem, som er afdelingschef for sportsområdet i Holstebro Kommune.

Den daglige leder repræsenterer sammen med resten af bestyrelsen den selvejende institution over for offentlige myndigheder og samarbejdspartnere, herunder øvrige talentinstitutioner i Holstebro kommune.


§ 6 Økonomi

HESAs virksomhed gennemføres med et årligt driftstilskud fra Holstebro Kommune, egne indtægter samt deltagerbetaling. Holstebro Kommunes tilskud kan kun bruges til formål, der lovligt kan støttes af Holstebro Kommune. Midlerne skal bruges til finansiering af den daglige drift – herunder lønninger – og til at understøtte sports- og eliteklasser i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne.

Driftstilskuddet fra Holstebro Kommune kan ikke anvendes til drift af boligtilbuddet i HESA.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at tilskuddene anvendes efter deres formål overfor den budgetgodkendende myndighed. Institutionen hæfter alene med sin formue for de forpligtelser, som den lovlige ledelse og bestyrelse pådrager institutionen

§ 6.1 Elitepuljen

HESA samarbejder med det lokale og regionale erhvervsliv om sponsorater og tilskud, derunderstøtter elite- og talentarbejdet i idrætsklubberne. (ELITEPULJEN).HESAs bestyrelse er ansvarlig for uddeling af midler fra puljen.


§ 6.2 Budget

På baggrund af en driftsoverenskomst mellem HESA og Holstebro Kommune, påhviler det HESAs bestyrelse at udarbejde en handleplan og et budget for det kommende år og overslagsår. Budgettet omfatter alle forhold vedrørende driften af HESA.

På baggrund af politisk behandling og efter Byrådets vedtagelse af Holstebro Kommunes budget, meddeles HESA tilskuddet fra Holstebro Kommune for det kommende år.

Handleplan og budget for det kommende år fremsendes senest 1. maj til Bibliotek og Fritid.

§ 6.3 Regnskab

HESAs regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal revideres af en statsautoriseret revisor eller kommunens revisionsselskab.

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelse af HESAs årsregnskab, der skal udarbejdes i overensstemmelse med reglerne herom.

Det årlige regnskab skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget.

Det reviderede regnskab forelægges bestyrelsen på et bestyrelsesmøde, der afholdes senest 1. april.

Bestyrelsen fremsender det afsluttede og reviderede regnskab samt revisionsprotokol til Holstebro Kommune senest den 1. april.

Et eventuelt overskud anvendes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse til konsolidering og til uddeling, der er egnede til at realisere den selvejende institutions formål.

§ 7 Ændring af vedtægter

Den selvejende institution kan på et bestyrelsesmøde beslutte, at indstille til Kultur- og Fritidsudvalget forslag til ændring af institutionens vedtægter, såfremt minimum 7 medlemmer stemmer for beslutningen.

Vedtægtsændringer skal til enhver tid godkendes af Byrådet.

§ 8 Opløsning

Den selvejende institution kan på et bestyrelsesmøde beslutte, at indstille en opløsning af den selvejende institution til Kultur- og Fritidsudvalget, såfremt minimum 7 medlemmer stemmer for beslutningen.

Såfremt der ikke er 7 medlemmer til stede, kan der indkaldes til et nyt bestyrelsesmøde med forkortet varsel. På dette møde kan beslutningen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af bestyrelsen er fremmødt.

Træffes der beslutning om opløsning, anvendes HESAs formue efter de i denne vedtægt nævnte formål. Fordeling af formuen forelægges til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget

§ 9 Ikrafttræden

Nærværende vedtægter træder i kraft d. 01.01.17.

Nærværende vedtægter er godkendt af Holstebro Byråd den 20.04.16.


Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Holstebro Kommune.

Parterne som vedkender sig principperne i Lov om Eliteidræt af 26. april 2004, og herunder:

 • At der skal sikres en kulturpolitisk forsvarlig udvikling af eliteidræt i Holstebro Kommune. 
 • At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteatleter.
 • At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteatleter, fysisk, personligt såvel som socialt.
 • At der særligt skal varetages talentrekruttering og -udvikling.
 • At der skal tilvejebringes uddannelsestilbud til talenter og eliteatleter.
 • At der skal etableres arbejdsmarkedsmæssige og sociale støtteforanstaltninger for talenter og eliteatleter.

Parterne er blevet enige om følgende:

§ 1. Organisation

Politisk forankres nærværende samarbejdsaftale i Kultur- og Fritidsudvalget, der har ansvaret for idrætsområdet. Den overordnede planlægning i forhold til talentudvikling og eliteidræt i Holstebro Kommune tilrettelægges i afdelingen for Kultur- og Sundhed.

Holstebro Kommune har etableret den selvejende institution, Holstebro Elitesport, som varetager arbejdet med at sikre de bedst mulige rammer for talentudvikling og eliteidræt.

Den nærmere organisering af Holstebro Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.
Holstebro Kommune udpeger en elitekoordinator, som er Team Danmarks kontaktperson i det daglige samarbejde.

Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige møder på regionalt og nationalt niveau.

Holstebro Kommune afsætter i 2016 alt kr. 2.031.000,- til eliteidrætsaktiviteter og talentudvikling i regi af denne samarbejdsaftale. Beløbet pristalsreguleres årligt jf. aftale med KL. 

Team Danmark yder i aftaleperioden et årligt tilskud på kr. 50.000 til aflønning af elitekoordinatoren. Team Danmark kan herudover bidrage til medfinansiering af konkrete indsatser, der kan understøtte og udvikle samarbejdet mellem forbund og elitekommuner om talentudvikling i de prioriterede sportsgrene.    

§ 2. Prioriterede sportsgrene

Udpegning til prioriteret sportsgren forudsætter, at Team Danmark på nationalt plan støtter sportsgrenen, og:

 • At klubben er udpeget af forbundet som et centralt talentudviklingsmiljø i sportsgrenen
 • At der er et internationalt resultatperspektiv i klubbens talentudviklingsarbejde (kan udvikle talenter til et ungdomslandshold, til Team Danmark godkendte talent-, kraft- eller elitecentre og lign.) inden for en 4-årig periode.
 • Ved udgangen af 2016 er det en forudsætning for at være prioriteret sportsgren, at alle trænere, der varetager den daglige træning (både i den idrætsspecifikke morgentræning og i klubben) som minimum har/er påbegyndt niveau 2 på Danmarks Idrætsforbunds træneruddannelser, og har eller er påbegyndt ATK uddannelse. Team Danmark anbefaler desuden, at de ovennævnte trænere bliver tilmeldt Danmarks Idrætsforbunds Diplomtræneruddannelse. 

Holstebro Kommune og Team Danmark prioriterer i aftaleperioden at udvikle flg. 
Team Danmark støttede sportsgrene:

 • Roning, kajak, håndbold, svømning, golf og bueskydning. 

Holstebro Kommune vil i aftaleperiode samarbejde med følgende sportsgrene som lokale udviklingssportsgrene:

 • Atletik, motocross, speedway, tumbling/trampolin, karate, fodbold og amerikansk fodbold

Holstebro Kommune gennemfører i perioden 2016 - 2019 de i bilag 2 aftalte handlingsplaner i samarbejde med klubberne og forbundene. Handleplanerne udarbejdes for både prioriterede og udviklingssportsgrene. 
For at kunne blive en prioriteret eller udviklingssportsgren, kræver dette at klub og Holstebro Elitesport indgår en samarbejdsaftale, hvori krav og forventninger synliggøres. 
Holstebro Elitesport afholder hvert år en evaluerings- og udviklingssamtale med både prioriterede og udviklingssportsgrene. 

§ 3. Værdisæt for talentudvikling

Holstebro Kommune implementerer i 2016-2019 ”Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt” (Kilde: Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund). Elitekoordinatoren udarbejder senest 
1. juni 2016 en plan for implementering af værdisættet, som forelægges til vedtagelse i bestyrelsen for Holstebro Elitesport. Handlingsplanen skal sikre, at værdisættet implementeres i kommunens samlede idræts- og eliteidrætspolitik, samt i den daglige praksis i de prioriterede sportsgrene. 

§ 4. Implementering af det Aldersrelaterede Træningskoncept (ATK)

Elitekoordinatoren sikrer, at der foretages målrettet og forsvarlig aldersrelateret træning i de prioriterede sportsgrene, og herunder at der i alle prioriterede sportsgrene sker implementering af de idrætsspecifikke aldersrelaterede træningskoncepter i samarbejde med forbundene.

§ 5. Idrætsskoler

Holstebro Kommune driver idrætsskoler i folkeskoleregi i aftaleperioden. 
Sct. Jørgen Skole er udnævnt til idrætsskole, som indeholder et generelt sportsligt træningstilbud, der indebærer, at der arbejdes systematisk og kvalificeret med gennemsnitlig 45 min. idræt og bevægelse om dagen i 0. til 6./10. klasse. 
Pt. tilbydes ordningen til 2.-4.klasse. 

Birkelundskole, Holstebro, er ligeledes idrætsskole. Denne indeholder et idrætsspecifikt sportsligt træningstilbud for lokale og regionale talenter i 7. til 9. klasse.

I forbindelse med fastsættelse af ny skolestruktur i 2015, vil Holstebro Kommune sikre en forankring af ny idrætsskole 0 – 9.klasse, Nørreboulevard Skolen, som erstatter ovenævnte tilbud, pga. lukning af Sct. Jørgen Skole. 

Det nye idrætsskole tilbud udarbejdes og forankres i et samarbejde mellem afdelingerne Børn og Unge og Kultur og Sundhed, Holstebro Kommune. 

Holstebro Kommune sikrer, at træningen på idrætsskolerne i 7. til 10. klasse er koordineret med træningen i de prioriterede sportsgrene.

Idrætsskolerne tilbyder træning i overensstemmelse med Team Danmarks aldersrelaterede træningskoncept og harmonerer med Team Danmarks og Danmarks Idræt-Forbunds koncept for idrætsskoler (bilag 3 - Konceptbeskrivelse: Idrætsskoler). 

Holstebro Kommune sikrer, at idrætslærerne på idrætsskolerne i perioden gennemgår relevant kompetenceløft i aldersrelateret træning, som tilbydes af University Colleges i samarbejde med Team Danmark.

Holstebro Kommune vil i perioden 2016-2019 arbejde på udvikling af partnerskabsaftaler med de prioriterede sportsgrene og idrætsskolerne, med henblik på systematisk at inddrage de prioriterede sportsgrene i idrætsskolernes undervisning og at varetage det idrætsspecifikke sportslige træningstilbud for talenter i 7. til 10. klasse. 

Holstebro Kommune vil som led i partnerskabsaftalen mellem de prioriterede sportsgrene og folkeskolerne, og gerne i samarbejde med udvalgte forbund, arbejde på at ansætte trænere i kombinationsansættelser med henblik på at varetage implementering af partnerskabsaftalerne.

§ 6. Ungdomsuddannelser

Holstebro Kommune koordinerer, at de lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner, Holstebro Gymnasium og HF og Uddannelsescenter Holstebro, muliggør fleksible uddannelsestilbud, som indebærer:

 • At talenter vil kunne gennemføre 2-3 ugentlige træningspas inden for den normale skoletid.
 • At der er koordination mellem de forskellige uddannelsesinstitutioners skemalægning, så der på tværs af uddannelsesinstitutionerne (herunder også idrætsskolerne) samt årgangene vil kunne etableres fælles træningstilbud for talenter i de prioriterede og udviklingssportsgrene.
 • At uddannelsen koordineres med træningen i de prioriterede sportsgrene.
 • At der i tilknytning til ungdomsuddannelserne ydes mulighed for fleksibel skemalægning og ekstraundervisning.

Holstebro Kommune og Team Danmark ønsker løbende dialog om at optimere ovennævnte tilbud.

Team Danmark bistår med rådgivning ved planlægningen af de fleksible ungdomsuddannelser.

§ 7. Ekspertbistand

Holstebro Kommune tilbyder en sammenhængende service-model for ekspertbistand (sportspsykologi, sportsernæring, sportsfysiologi og sportsmedicin). Rammer og vilkår for ekspertbistand til talenter i de prioriterede sportsgrene beskrives og vedlægges aftalen som bilag (bilag 4a). Service-modellen beskriver også uddannelsestilbuddene til talenter, trænere og forældre inden for de forskellige ekspertområder. 

Elitekoordinatoren har ansvar for at sikre, at kvaliteten i tilbuddene i service-modellen lever op til Team Danmarks standarder herfor, og at anvendte eksterne eksperter kan leve op til Team Danmarks anbefalinger til kvalifikationskrav (bilag 4b) og indgår i Team Danmarks eksterne netværk. 

Team Danmark bistår med rådgivning i forbindelse med udformningen af kommunens service-model.

§ 8. Kompetenceudvikling

Elitekoordinatoren påser, at der sker en løbende udvikling af kompetenceniveauet blandt trænerne i de prioriterede sportsgrene. Elitekoordinatoren udarbejder i 2016 i samarbejde med de prioriterede sportsgrene en samlet kompetenceudviklingsplan. 

Det er målsætningen, at alle trænere, der varetager den daglige træning af idrætsskoleeleverne, skal have taget enten Diplomtræner-uddannelse eller DIF-niveau 2 inkl. ATK uddannelse eller anden formel uddannelse, der kvalificerer til at varetage træningen af talenter. 

Kompetenceudviklingsplanen beskriver endvidere fælles-aktiviteterne i kommunen – og regionalt i samarbejde med andre Elitekommuner – med henblik på fælles kompetenceudvikling blandt trænerne (fyraftensmøder, træner-netværk mv.)

Kompetenceudviklingsplanen vil desuden indeholde et kommunalt samarbejde mellem performance områderne – kultur, erhverv, uddannelse og elitesport, hvor parterne vil sikre kompetenceudvikling på tværs af områderne. 

§ 9. Immaterielle rettigheder

Det er væsentligt for parterne, at der gensidigt værnes om parternes immaterielle rettigheder. Parterne skal således i enhver henseende forsøge at værne om parternes brandværdi.

Holstebro Kommune kan som led i sin markedsføring eller med henblik på at tiltrække investorer eller sponsorater anvende Team Danmarks navn eller logo i overensstemmelse med de nærmere retningslinjer herfor. Det vil dog i hvert enkelt tilfælde specifikt skulle aftales med Team Danmark, såfremt Team Danmarks logo ønskes anvendt. 

§ 10. Faciliteter

Holstebro Kommune forpligter sig til at sikre, at der er tilstrækkelig adgang til idrætsfaciliteter for de prioriterede sportsgrene, så træningen af talenter vil kunne gennemføres efter principperne i det idrætsspecifikke aldersrelaterede træningskoncept.

Der stiles i perioden 2016 – 2019 mod at udvikle flg. specialiserede træningsanlæg:

 • Roning og kajak, bueskydning og karate

§ 11. Evaluering og genforhandling

Første kvartal hvert år afholdes et møde mellem Team Danmark og Holstebro Kommune, hvor nærværende samarbejdsaftale drøftes med henblik på at vurdere, om samarbejdet i praksis lever op til de gensidige forventninger. Primo 2019 igangsætter parterne en fælles evaluering af samarbejdsaftalen.

Parterne kan til enhver tid i aftaleperioden tage initiativ til genforhandling af nærværende samarbejdsaftale.

§ 12. Ikrafttræden og udløb

Samarbejdsaftalen træder i kraft 1. januar 2016 og udløber – med mindre andet aftales – 31. december 2019.

keyboard_arrow_up