Om os

"'Made in Holstebro' vil kun blive virkelighed hvis klubkulturen er insisterende på det langsigtede talentarbejde, og det vil til alle tider blive udfordret af dem, der fokuserer på at høste den kortsigtede gevinst."

Benny Machon, træner og coach, Atletikklubben Holstebro

Formål

Holstebro Kommune blev i 2008 udnævnt som elitekommune under Team Danmark. De primære formål med elitekommuneaftalen var dengang og er stadig i dag:

 • at understøtte, koordinere og fremme samt føre tilsyn med elite- og talentudviklingen i idrætsklubberne i Holstebro Kommune.
 • at fungere som bindeled til Team Danmark og specialforbund under DIF for eliteidrætsklubber, uddannelsesinstitutioner og erhvervsvirksomheder i Holstebro.
 • at udvikle og tilbyde fleksible uddannelsestilbud til talenter fra 7. klasse og op til afslutningen af en videregående uddannelse.
 • at sikre, at talenterne har et uddannelsesforløb, som gør det muligt at forene elitetræning og uddannelse.
Værdigrundlag

Værdigrundlag

Holstebro Kommunes arbejde med talentudvikling hviler på Team Danmarks værdisæt "Talenthuset". 

Værdierne som vi arbejder med er: 

 • Helhed
 • Udvikling
 • Samarbejde
 • Engagement
 • Trivsel

Administration

Henrik Schou Zacho
Kultur- og fritidschef
Tlf. 29 90 55 50
henrik.schou.zacho@holstebro.dk

Claus Kjærgaard Thygesen
Elite- og talentkonsulent
Tlf. 29 90 11 93
claus.kjaergaard@holstebro.dk
Ansvarsområder: Svømning, bueskydning, karate samt øvrige idrætter.

Gitte Sejer Skoubo
Elite- og talentkonsulent
Tlf. 20 13 06 93
gitte.sejer.skoubo@holstebro.dk
Ansvarsområder: Håndbold, roning, markedsføring, økonomi

 

 

 

Samarbejdsaftale

Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro Kommune.

Parterne som vedkender sig principperne i Lov om Eliteidræt af 26. april 2004, og herunder:

 • At der skal sikres en kulturpolitisk forsvarlig udvikling af eliteidræt i Holstebro Kommune.
 • At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.
 • At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt såvel som socialt.
 • At der særligt skal varetages talentrekruttering og -udvikling.
 • At der skal tilvejebringes uddannelsestilbud til eliteidrætsudøvere.
 • At der skal etableres arbejdsmarkedsmæssige og sociale støtteforanstaltninger for eliteidrætsudøvere.

er blevet enige om følgende:

§ 1 Formål

Samarbejdet har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro Kommune i henhold til principperne i Lov om Eliteidræt af 26. april 2004.

§ 2 Organisation

Den selvejende institution Holstebro Elitesport & Sportsakademi overgår fra 1. januar 2020 til kommunal forvaltning. Arbejdet med elitesport vil herefter være forankret som en selvstændig enhed med særskilt budget i Sport og Fritidsafdelingen. Sport og Fritid hører organisatorisk under Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked. Chefen for Sport og Fritid vil i det daglige fungere som chef for de to elitekoordinatorer.

Den nærmere organisering af Holstebro Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

Holstebro Kommune har udpeget to elitekoordinatorer som er Team Danmarks kontaktpersoner i det daglige samarbejde. Elitekoordinatorerne er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige møder.

§ 3. Økonomi

Holstebro Kommune afsætter i 2020 kr. 2.091.000 til eliteidrætsaktiviteter og talentarbejde i regi af denne samarbejdsaftale. Beløbet pristalsreguleres årligt.

Team Danmark yder i aftaleperioden et årligt tilskud på kr. 50.000 til aflønning af elitekoordinatorerne.

§ 4. Prioriterede idrætsgrene

Holstebro Kommune og Team Danmark prioriterer i aftaleperioden at udvikle flg. Team Danmark støttede idrætsgrene:

 • Håndbold (TTH Holstebro)
 • Roning (Holstebro Roklub
 • Svømning (Holstebro Svømmeclub)
 • Bueskydning (Holstebro Bueskytteforening)
 • Karate (Budo Sportskarate Holstebro)

Holstebro kommune gennemfører i perioden 2020-2023 de i bilag 2-6 aftalte handlingsplaner i samarbejde med klubberne og specialforbundene.

§ 5. Aktiviteter

Holstebro kommunes aktiviteter og tilbud er beskrevet i bilag 7. Antallet af udøvere samt fordeling på idrætsgrene samt uddannelser fremgår af bilag 9.

§ 6. Særlige indsatsområder og udviklingsprojekter

Holstebro kommune vil i perioden 2020-23 have særligt fokus på følgende udviklingsområder. Nedenstående punkter er uddybet i bilag 8.

 1. Styrke samarbejde mellem kommune, klub og specialforbund
 2. Redefinering af Sportsklasse-koncept
 3. Ensrettet morgentræningstilbud på tværs af ungdomsuddannelser
 4. Kompetenceudvikling trænere
 5. Fødekæder
 6. Klubudvikling
 7.  ”MadeInHolstebro”-talenter

§ 7. Immaterielle rettigheder

Team Danmarks logo kan anvendes i forbindelse med denne aftale. Det skal dog i hvert enkelt tilfælde specifikt skulle aftales med Team Danmark, såfremt Team Danmarks logo ønskes anvendt.

§ 8. Evaluering og genforhandling

Første kvartal hvert år afholdes et møde mellem Team Danmark og Holstebro Kommune, hvor nærværende samarbejdsaftale drøftes med henblik på at vurdere, om samarbejdet i praksis lever op til de gensidige forventninger. Primo 2023 igangsætter parterne en fælles evaluering af samarbejdsaftalen.

Parterne kan til enhver tid i aftaleperioden tage initiativ til genforhandling af nærværende samarbejdsaftale.

§ 9. Ikrafttræden og udløb

Samarbejdsaftalen træder i kraft 1. januar 2020 og udløber – med mindre andet aftales – 31. december 2023